• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽITIŠTE
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Туристичка Организација Општине Житиште

 

Адреса наручиоца:

Цара Душана 5 , Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitistetourism.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Јавна набавка мале вредности услуга из области културе – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest – pile fest 2014“ ЈН бр. 01/14; Назив и ознака из општег речника набавке: 92312250 услуге других самосталних уметника;

Уговорена вредност:

Партија 1- 1.100.000,00 динара

Партија 2-    620.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Три

Понуђена цена:

Највиша цена:

Партија 1 - 1.125.000,00 динара

 (са ПДВ-ом =1.440.000,00 динара)

Партија 2 -    625.000,00  динара

 (са ПДВ-ом = 804.000,00 динара)

Најнижа цена:

Партија 1 -1.100.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Партија 2-    620.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа цена:

 Партија 1 -1.100.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

 Партија 2-    620.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 

 16 .05. 2014. године

Датум закључења уговора:

 26 .05. 2014. године

Основни подаци о добављачу:

Агенција за пословне услуге DEKSO“ , Београд   ПИБ:108043681 , Матични број:63172472

Период важења уговора:

Период од закључења уговора до његовог извршења, односно завршетка манифестације - наступа извођача.

 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 55. Став 1. Тачка 2) , члана 57. Став 1 и члана 60. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 01-168 од 23.04.2014 године (Ред.бр.ЈНМВ 01/14),

Наручилац

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, 23210 ЖИТИШТЕ , ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 01/14 , обликоване по партијама за јавну набавку услуга

1.  Назив , адреса и интернет страница наручиоца:Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

2.      Врста наручиоца:орган државне управе

3.      Врста поступка јавне :поступак јавне набавке мале вредности;

4.      Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су услуге из области културе  – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest- pile fest“ 2014

Назив и ознака из општег речника набавки су :92312250- услуге других самосталних уметника;  

5.      Јавна набавке је обликована у 2 партије:

Партија 1 –  Соло певач- (мушки вокал) који је истовремено и композитор , који има каријеру дужу од 35 година , пева ромску , народну музику , баладе и севдалинке (у даљем тексту:Извођач).Извођач је издао најмање девет албума , с тим да је издао најмање три албума ромске музике.Да је освајао награде на познатим музичким фестивалима и да је освојио титулу „Певача године“ , извођач ужива изузетну популарност на простору бивше Југославије. Извођач је у каријери одржао најмање 30 солистичких концерата, на којима је појединачно било најмање 3000 фанова (по концерту). Извођач је истовремено текстописац и композитор. Издао је композиције у више од 5 дуета са познатим поп и народним певачима. Одржаоје велики број хуманитарних концерата. -  услуге других самосталних уметника  - 92312250

Партија 2 – Соло певач – (мушки вокал) који има каријеру дужу од десет година , изводи претежно баладе у медитеранском и поп маниру , али и забавну и народну музику (у даљем тексту:Извођач).Извођач је издао најмање четири албума и најмање десет синглова.Извођач је учествовао и освајао награде на познатим музичким фестивалима и освојио награду за Медитерански звук, награду на Pink music Festivalu и награду за албум године на Оскару популарности.Извођач је снимио најмање два дуета са познатим поп и народним певачима.Извођач је истовремено и музичар.Извођач је у каријери одржао најмање десет концерата на којима је било најмање три хиљаде људи по концерту.Да је одржао велики број хуманитарних концерата.Извођач ужива изузетну популарност на простору бивше југославије и дијаспоре.   ,- услуге других самосталних уметника -92312250

6.      Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора :Најнижа понуђена цена;

7.      Понуде са варијантама нису дозвољене.

8.    Преузимање конкурсне документације:Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца:www.zitistetourism.org

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса Цара Душана 5, Житиште, сваког радног дана од 8:00 до 13:00.

9.      Начин подношења понуда и рок:Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 , 23210Житиште , са обавезном назнаком на лицу коверте :“Не отварати – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest – pile fest” 2014 – Партија бр. ______ „ поштом или лично преко службе Туристичке организације Општине Житиште.На полеђини коверте обавезно навести назив , адресу , број телефона , као име и презиме особе за контакт.Рок подношења понуда је 13.05.2014 године до 12.00 часова

10.  Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Туристичке ОО Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште у просторијама организације.Понуде ће се отварати 13.05.2014 године  у 12.30 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт: Маја Глушац , моб.тел 069/5520930 или мail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ( ОВДЕ)

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sledeća > Kraj >>

Strana 7 od 8

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter